Privacyverklaring

Van Loon Rioleringsystemen B.V.

Ploeggang 14

8431 NG Oosterwolde

Tel: 0516 521262

Fax: 0516 52 06 89

KVK nr: 01048774

Hierna te noemen “wij”.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Voor het verwerken van de persoonsgegevens van onze opdrachtgevers beroepen wij ons op grondslag 2 van de AVG. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

De verwerking van uw persoonsgegevens is aantoonbaar noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteiten aan u te kunnen verrichten. Zonder het vastleggen van uw persoonsgegevens is het niet mogelijk onze producten en diensten te leveren. Alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten worden vastgelegd.

Welke gegevens verzamelt Van Loon?

Voor het leveren van producten en verlenen van diensten is het noodzakelijk de volgende gegevens van u vast te leggen:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Rekeningnummer
  • Indien aanwezig een KVK-nummer.

Het verzamelen van uw gegevens voor marketingdoeleinden?

Wij zullen alleen gebruik maken van deze persoonsgegevens voor marketingdoeleinden indien de u daar expliciet toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming weer in te trekken. De gegevens zullen alleen voor marketingdoeleinden vanuit onze organisatie worden gebruikt. Gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan externe partijen.

Bewaartermijn voor verzamelde persoonsgegevens.

Wij bewaren uw gegevens tot maximaal 5 jaar na de laatste dienstverleningsovereenkomst. Uitzondering hierop is als u zelf expliciet akkoord gaat met een langere bewaartermijn. Bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Waar worden uw gegevens bewaard?

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij onder ons hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens

U dient voor inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen.  Wij zullen dan binnen 4 weken in behandeling nemen. Bij het indienen van uw verzoek bent u niet verplicht een reden op te geven.

In de reactie ontvangt u;

  • Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens
  • Welke gegevens wij van u hebben verwerkt
  • Herkomst van de verwerkte gegevens

Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor de toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden.

Heeft u klachten over de verwerking van uw gegevens?

Neemt u gerust contact met ons op, wij zullen kijken naar een voor beide partijen passende oplossing.

Mocht u niet tevreden zijn met deze oplossing? Wendt u dan tot een kantonrechter. U kunt u beroepen op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens u biedt. Alle informatie over het indienen van een klacht bij de kantonrechter vindt u op de site van de autoriteit persoonsgegevens.

Bent u verplicht uw gegevens aan ons te verstrekken?

Bij het aangaan van een overeenkomst met de organisatie bent u verplicht de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken. Wij beroepen ons hiervoor op verwerkingsgrondslag 2 van de AVG; gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de gegevens niet door u worden verstrekt kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan.

Website cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.